• دکتر کورش کریمی یارندی

    تخصص : مغز و اعصاب


  • دکتر کریمی یارندی، عضو هیأت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان سینا، نفر اول بورد تخصصی کشور در سال ۸۸، مسئول ارزشیابی و ارتقاء رزیدنتها در گروه، نمایندۀ گروه در کمیتۀ اخلاق دانشکدۀ پزشکی و کمیتۀ مورتالیتی و موربیدیتی مادر و نمایندۀ بین الملل گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه تهران است. وی در برگزاری کارگروههای آموزشی فدراسیون جهانی جوامع جراحی اعصاب (WFNS) در آفریقا همکاری داشته و نویسندۀ چهار فصل از کتب مختلف مرجع و رفرانس کمیتۀ ستون فقرات این نهاد بین المللی و ارائه دهندۀ سخنرانیهای متعدد بین المللی است.