خانه  >  > دوره های مهارتی

دوره های آتی

دوره های قبل

دوره پایه ی آموزش و مهارت افزایی راهبری جراحی با هدایت تصویر

تاریخ برگزاری: ۷ و ۸ بهمن ۱۴۰۰

دوره یک روزه مبانی و آشنایی بـا سامانه نویگیشن

دوره عملی سه روزه کاربرد نویگیشن در جراحی دهان، فک و صـورت بــا حضــور در اتــــاق عمل زیــر نظــر جناب آقای دکتر علیرضا پرهیز

زمان برگزاری: تــاریخ ۲۴ تیـــر ۱۴۰۰

زمان برگزاری بخش عملـی متعاقبا بـــر اساس زمان جراحی کیس های مورد نظر اعلام می شود

مهلــت ثبـــت نـــام: ۲۱ تیر ماه

samad.tums.ac.ir :لینک ثبت نام

دوره پایه ی آموزش و مهارت افزایی راهبری جراحی با هدایت تصویر

تاریخ برگزاری: ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

دوره پایه ی آموزش و مهارت افزایی راهبری جراحی با هدایت تصویر

تاریخ برگزاری: ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۳۹۹