• مرکز تصویربرداری امام خمینی (ره)

    نوع تصویربرداری : CT/MRI

  • تلفن : 61192419
    آدرس : تهران، انتهای بلوار کشاورز