بازدید دكتر سهراب پور معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکی تهران