• دکتر وحید حیدری

    تخصص : مغز و اعصاب


  • جراحی مغز و اعصاب توسط دکتر حیدری به کمک سیستم نویگیشن پارسیس در بیمارستان فیروزگر تهران

    .
    تصاویر مربوط به جراحی دکتر حیدری با استفاده از سیستم نویگیشن پارسیس در بیمارستان فیروزگر
    .